Skip to content

Regulamin sklepu Lekue.pl

Niniejszy regulamin określa w szczególności warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Towarów przez Agatę Oster prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGATA OSTER LeDuvel z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego www.Lekue.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Biuro Sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone przez Sprzedawcę do obsługi Klientów, znajdujące się pod adresem: ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa.
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zawartej przez Klienta i Sprzedawcę umowie, na wskazany przez Klienta adres albo do wybranego przez Klienta Paczkomatu.
 4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  1. firma przewozowa lub spedycyjna;
  2. firma świadczącą usługi dostarczenia Towarów do Paczkomatu i jego obsługi.
 5. Eparagon – dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.
 6. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 7. Klient – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 8. Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto – oznacza indywidualne konto w Sklepie Internetowym uruchomione przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji i zawarciu przez Kupującego z Sprzedawcą umowy na świadczenie usługi prowadzenia takiego konta.
 10. Kupujący – Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 11. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ §1 k.c., prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Przedsiębiorcą nie jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 12. Paczkomat – system skrytek pocztowych, wyszczególniony na Stronie Internetowej Sklepu.
 13. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 14. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 15. Sprzedawca – oznacza Agatę Oster prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGATA OSTER LeDuvel z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 bud. 3A, Warszawa 01-793, NIP: 5271438840, REGON: 141014560, BDO: 000104614, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: sklep@lekue.pl, telefon +48 888 600 170, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 16. Sklep Internetowy – sklep internetowy www.Lekue.pl
 17. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.Lekue.pl.
 18. Towar – rzecz ruchoma prezentowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 19. Towar outletowy – oznacza niepełnowartościowy Towar o obniżonej cenie, wystawiony w wydzielonej części Sklepu Internetowego, którego wady zostały ujawnione na etapie prezentowania towaru i opisane m.in. w karcie Towaru.
 20. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 21. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie.
 22. Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 23. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Konsumentowi na:
  1. a. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. b. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  3. c. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 24. Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 25. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 26. Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru tego samego rodzaju.
 27. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 28. Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 640×480 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego; Sprzedawca informuje, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca zaleca, aby Hasło było niepowtarzalne i odpowiednio silne, by nie mogło zostać złamane przez osoby postronne. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta.
 3. W celu Rejestracji Konta Klienta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w szczególności w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje w szczególności możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  Informacje zawarte na Stronie Internetowej wskazują m.in. na funkcjonalność Towaru z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, jak i kompatybilność i interoperacyjność Towaru z elementami cyfrowymi, interoperacyjnościach treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
 2. Klient może składać zamówienia (oferty zakupu) w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie zobowiązany będzie ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Sprzedawca jeśli przyjmie ofertę Klienta przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej, i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi będącemu Konsumentem jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
  Sprzedawca nie stosuje mechanizmu indywidualnego dostosowywania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidoczni również informację o najniższej cenie tego Towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
  Jeżeli dany Towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie również informacja o najniższej cenie tego Towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
  W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie informacja o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem że terminy, o których mowa w dwóch poprzednich zdaniach, nie mają zastosowania.
 2. Klient może wybrać (z zastrzeżeniem §8 ust. 4 Regulaminu) następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. 2.1 przedpłata:
    1. 2.1.1 szybki przelew bankowy Przelewy24.pl,
    2. 2.1.2 szybkie płatności BLIK,
    3. 2.1.3 portfel elektroniczny Google Pay,
    4. 2.1.4 portfel elektroniczny ApplePay.
    5. 2.1.5 portfel elektroniczny Visa Mobile

    Wszystkie powyższe płatności odbywaja się za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl. Operatorem platformy Przelewy24.pl jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. Platforma Przelewy24.pl umożliwia szybkie przelewy elektroniczne z konta bankowego, płatności kartą bankową debetową lub kredytową, płatności BLIK, SkyCash, Google Pay, Apple Pay. Szybkie płatności są możliwe z kont we wszystkich bankach o zasięgu krajowym oraz z kont w zdecydowanej większości lokalnych banków spółdzielczych.
  2. 2.2 płatność przy odbiorze – gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy odbiorze Towaru, z zastrzeżeniem zdania poniższego.
  Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z Sprzedawcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. 3.1 w przypadku wybrania przez Kupującego przedpłaty – po spełnieniu łącznie dwóch warunków:
   1. 3.1.1 przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i
   2. 3.1.2. otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za Towar (środki musza znaleźć się na rachunku bankowym Sprzedawcy).
  2. 3.2 w przypadku wybrania przez Kupującego płatności przy odbiorze –  po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Klient powinien (z zastrzeżeniem §8 ust. 4 Regulaminu) dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 2 (dwóch) Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty (§5 ust. 2 pkt. 2.1 Regulaminu).
 5. W wypadku niewykonania zobowiązania przez stronę umowy w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy sprzedaży, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w sytuacji niewywiązania się przez Klienta z obowiązku dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie ściśle określonym, wskazanym powyżej w §5 ust. 3 Regulaminu. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i Dostawy.
 3. Termin realizacji zamówienia i Dostawy wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od momentu wskazanego w §5 ust. 2 Regulaminu.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Klienta spośród Dostawców wskazanych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, na adres wskazany w formularzu zamówienia; w przypadku wyboru Paczkomatu adresem Dostawy będzie adres Paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli Klient nie wybrał opcji osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Konsument (lub upoważniona przez niego do odbioru osoba) powinien dokładnie zbadać doręczoną przesyłkę w momencie jej odbioru od Dostawcy (w szczególności sprawdzić stan zewnętrzny opakowania, jakość oraz ilość otrzymywanego Towaru). W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta uszkodzeń lub ubytków opakowania lub Towaru Konsument ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu potwierdzającego istnienie stwierdzonych nieprawidłowości (Dostawca zobowiązany jest podpisać się pod takim protokołem). W przypadku nieprawidłowości, których nie można było zauważyć w momencie odbioru przesyłki Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o stwierdzonej nieprawidłowości, w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
  W każdym przypadku Konsument proszony jest o sporządzenie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej istnienie stwierdzonych nieprawidłowości i przesłanie jej wraz z reklamacją do Sprzedawcy.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Punkcie odbioru zamówień w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  Sprzedawca z ważnych przyczyn, w szczególności z powodów sanitarno-epidemicznych, może czasowo wstrzymać możliwość odbioru osobistego Towaru, zamieszczając taką informację na Stronie Internetowej Sklepu. Nie dotyczy to zamówień złożonych przez Klientów przed zamieszczeniem stosownej informacji na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca na życzenie Klienta przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, fakturę obejmującą dostarczane Towary. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu bezpłatne programy: Sumatra PDF, który można pobrać bezpłatnie pod adresem https://www.sumatrapdfreader.org/ lub Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem https://www.adobe.com.
 9. Przedsiębiorca, który nie posiada Konta Przedsiębiorcy i jednocześnie jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązany jest zadeklarować to w momencie dokonywania składania zamówienia poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia i podanie numeru NIP.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt powtórnej Dostawy.
 11. Sprzedawca Przedsiębiorcy wydaje fakturę VAT w postaci elektronicznej i przesłaną na podany adres e-mail, zaś Konsumentowi wydaje eparagon za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl.

 12. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza (linku) przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.

 13. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM swojej skrzynki e-mail oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

 14. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.

§ 7 Niezgodność, prawa i obowiązki, procedura reklamacyjna

Regulacje dotyczące Konsumenta w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Kupującego.

Rozdział I. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta

Regulacji niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

I. Towar zgodny z umową

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. 1.1 opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. 1.2 przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto aby Towar został uznany za zgodny z umową musi:
  1. 2.1 nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. 2.2 występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. 2.2.1 nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. 2.2.2 przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. 2.2.3 publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. 2.3 być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. 2.4 być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Do towarów z elementami cyfrowymi regulacje rozdz. II, ust. IV pkt. 3 i 4 oraz ust. V pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w rozdz. I ust. I pkt. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w rozdz. I ust. I pkt. 2 lub 3 (np. widocznych śladach użytkowania Towaru), oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. 5.1 zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. 5.2 niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

II. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z umową

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w rozdz. I ust. II pkt. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

III. Naprawa lub wymiana

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać:
  – wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać
  – naprawy, gdy Konsument żąda wymiany,
  jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 5. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 6. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

IV. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. 1.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z w rozdz. I ust. III pkt 2;
  2. 1.2 Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z w rozdz. I ust. III 4-6;
  3. 1.3 Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. 1.4 Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w rozdz. I ust. III;
  5. 1.5 Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
  o obniżeniu ceny.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także
  w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawca na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z rozdz. I ust. III i IV.

Rozdział II. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Regulacji zawartych w niniejszym regulaminie nie stosuje się do umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 17).

I. Dookreślenie pojęcia

 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, z uwzględnieniem regulacji rozdz. II ust. III pkt. 8 poniżej.
 2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, regulacje niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

II. Wyłączenie zastosowania

Regulacji niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

 1. Usług łączności elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321 z 17.12.2018, str. 36, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 164 oraz Dz.Urz. UE L 419 z 11.12.2020, str. 36) innych niż usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów w rozumieniu art. 2 pkt 7 tej dyrektywy;
 2. Umów, na mocy których Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji;
 3. Treści cyfrowych dostarczanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700).

III. Dostarczenie, odstąpienie

 1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. 5.1 z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. 5.2 Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.
 7. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy regulacje z rozdz. II ust. VIII stosuje się odpowiednio.
 8. Regulacji rozdz. II ust. III pkt 1-7 powyżej nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

IV. Zgodność z umową

 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. 1.1 opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. 1.2 przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. 2.1 nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. 2.2 występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. 2.2.1 nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. 2.2.2 przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. 2.2.3 publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. 2.3 być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. 2.4 być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 3. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. 3.1 dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. 3.2 zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
   i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z rozdz. II ust. IV pkt. 3, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. 4.1 poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. 4.2 niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w rozdz. II ust. IV pkt. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w rozdz. II ust. IV, pkt. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony
  w umowie czas ich dostarczania.
 7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 8. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej regulacje rozdz. I ust. I pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

V. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w rozdz. II ust. I pkt. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie
  z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w rozdz. II ust. IV pkt. 3 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tej regulacji.
 5. Domniemania określone w rozdz. II ust. V. pkt. 1 i 3 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. 5.1 środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. 5.2 Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

VI. Niezgodność z umową treści lub usługi

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

VII. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. 1.1 doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do rozdz. II ust. VI pkt. 2 i 3 powyżej;
  2. 1.2 Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z rozdz. II ust. VI pkt. 4 powyżej;
  3. 1.3 brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. 1.4 brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w rozdz. II ust. VI;
  5. 1.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

VIII. Zobowiązania Sprzedawcy

 1. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. 1.1 są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. 1.2 dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. 1.3 zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. 1.4 zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w rozdz. II ust. VIII pkt. 1 ppkt. 1-3.
 3. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Zmiana treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 2. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w rozdz. II, ust. IX, pkt.1, nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
 3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w rozdz. II, ust. IX, pkt.1.

X. Wypowiedzenie umowy

 1. Jeżeli zmiana, o której mowa w rozdz. II ust. IX pkt. 1 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w rozdz. II ust. X, pkt. 2 lub 3.
 2. W przypadku, o którym mowa w rozdz. II, ust. X, pkt. 1 powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w rozdz. II ust. IX pkt. 1, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Regulacje rozdz. II ust. VIII stosuje się odpowiednio.
 3. Regulacji rozdz. II ust. X pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

XI. Zasady wykorzystywania treści

 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie będzie wykorzystywał treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. 1.1 są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. 1.2 dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
  3. 1.3 zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  4. 1.4 zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. Z wyjątkiem regulacji, o których mowa w rozdz. II, ust. XI, pkt 1-3, Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.
 3. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Regulacja ta nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w rozdz. II, ust. XI, pkt. 2.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

XII. Stosowanie regulacji

 1. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do przeniesienia własności Towaru i wykonania usługi, stosuje się regulacje dotyczące umów zobowiązujących do przeniesienia własności.
 2. Regulacje, o których mowa w rozdz. II ust. 1 powyżej, stosuje się do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru z elementami cyfrowymi, również w zakresie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, nawet jeżeli są one dostarczane przez osobę trzecią. Do takiej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej regulacji rozdziału II nie stosuje się.
 3. W razie wątpliwości poczytuje się, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były objęte umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru z elementami cyfrowymi.

Rozdział III. Procedowanie reklamacji

 1. W przypadku każdej reklamacji Konsument proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:
  1. 1.1 reklamacji (zgłoszenia reklamacyjnego)
   Wszelkie reklamacje Konsument może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Biura Sprzedawcy lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: reklamacja@LeDuvel.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym na Konsument powinien zawrzeć:
   1. 1.1.1 swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon),
   2. 1.1.2 opis Towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne,
   3. 1.1.3 cenę i datę zakupu Towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne,
   4. 1.1.4 dokładny dzień stwierdzenia niezgodności,
   5. 1.1.5 opis zaistniałej niezgodności (stwierdzonej nieprawidłowości),
   6. 1.1.6 oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
  1. 1.2 uprawdopodobnienia okoliczności zakupu reklamowanego Towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, którego/której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne (np. przedstawiając paragon, fakturę, itd.).
   Konsument może przesłać reklamowany Towar na adres ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa; Konsument może również dostarczyć osobiście reklamowany Towar na wskazany powyżej adres.
 2. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Konsument proszony jest o kontakt z Sprzedawcą pod adresem poczty elektronicznej: reklamacja@LeDuvel.pl. lub telefonicznie +48 22 110 50 17.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 8 Szczególne postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu (§8) odnoszą się wyłącznie do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia; bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Przedsiębiorcy; bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Sprzedawca ma prawo, na każdym etapie realizacji Umowy sprzedaży, ograniczyć Przedsiębiorcy dostępne metody płatności za Towar, w tym może wymagać wpłacenia zaliczki za Towar w całości albo w części i to niezależnie od wybranej przez Przedsiębiorcę metody płatności.
 5. W każdym przypadku wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, w szczególności Dostawcy, lub osobie trzeciej odbierającej Towar w imieniu Przedsiębiorcy, lub samemu Przedsiębiorcy, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty (w części lub w całości) lub uszkodzenia (bez względu na to kto organizuje Dostawę, kto zatrudnia Dostawcę i kto za płaci za Dostawę); Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru.
 6. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556-576 k.c) w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Sprzedawca i Przedsiębiorca, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, ograniczają sumaryczną odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy za szkody (rzeczywiście poniesione przez Przedsiębiorcę) wynikające z danej umowy lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem i zakończeniem, bez względu na tytuł prawny roszczenia, maksymalnie do wartości części Towaru lub usługi, której dotyczy (z którą związane jest) roszczenie. Strony, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, wyłączają Przedsiębiorcy możliwość dochodzenia od Sprzedawcy roszczeń odszkodowawczych na zasadach deliktowych.
 8. Wszelkie porady Sprzedawcy dotyczące Towaru (m.in. ustne, w formie dokumentowej), w okresie poprzedzającym wydanie Towaru, często na podstawie niepełnych informacji od Przedsiębiorcy, są udzielane w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji ze strony Sprzedawcy w szczególności, co do ich poprawności. Przedsiębiorca ponosi wyłącznie ryzyko zastosowania się do takich porad. Odpowiedzialność Sprzedawcy, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, za szkody powstałe na skutek zastosowania się przez Przedsiębiorcę do takich porad jest wyłączona. Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wiążących porad od Sprzedawcy zobowiązany będzie wystąpić o nie w formie pisemnej, wiążące porady będą udzielane przez Sprzedawcę tylko w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).
 9. W przypadku, gdy Dostawa nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania m.in. kosztów ubezpieczenia i składowania Towaru. Składowanie Towaru będzie odbywało się na ryzyko Przedsiębiorcy.
 10. Przedsiębiorca (w tym osoba działająca w jego imieniu) przy odbiorze Towaru zobowiązany jest do dokonania aktów staranności w zakresie dokładnego sprawdzenia stanu Towaru (w tym jego opakowania). W szczególności Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń do widocznych szkód w Towarze lub jego opakowaniu (jakichkolwiek uszkodzeń opakowania) oraz niezgodności Towaru z fakturą lub zamówieniem (np. co do ilości) i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy (m.in. wpisać uszkodzenia i ubytki do listu przewozowego, wykonać dokumentację zdjęciową, sporządzić protokół stanu Towaru z Dostawcą) oraz skontaktować się natychmiast ze Sprzedawcą.
  W przypadku innych braków lub wad niewidocznych, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było zauważyć przy odbiorze Towaru, Przedsiębiorca zobowiązany jest je zgłosić Dostawcy pisemnie oraz e-mailem, za potwierdzeniem odbioru, (wnioskując o sporządzenie protokołu ustalenia stanu Towaru) i Sprzedawcy, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru Towaru.
  Sprzedawca, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, zastrzega sobie prawo odrzucenia reklamacji (i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, z jakiegokolwiek tytułu) w przypadku, gdy Przedsiębiorca zaniechał swoich obowiązków związanych w szczególności z sprawdzeniem Towaru, sporządzeniem protokołu ustalenia stanu Towaru z Dostawcą i poinformowaniem Sprzedawcy o dostrzeżonym uszkodzeniu lub braku.
  Jeśli Sprzedawca nie otrzyma w terminie określonym w niniejszym ustępie zawiadomienia o ujawnieniu uszkodzeń lub braków Towaru, uznaje się, że Towar ich nie posiada.
  Brak podpisanych dokumentów odbioru towaru, wynikający np. z nieobecności Przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, będzie traktowany jako brak zastrzeżeń co do jakości / prawidłowości dostarczonego Towaru.
 11. Sprzedawca, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, ma prawo nie uznać zastrzeżeń dotyczących Towaru (bez względu na podstawę prawną dochodzonego roszczenia), bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli nieprawidłowości można było wykryć w wyniku normalnych oględzin w czasie odbioru Towaru, a oględzin takich Przedsiębiorca nie przeprowadził.
 12. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od odbioru Towaru, Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Towaru (niewidocznych nieprawidłowości, których nie można było dostrzec na etapie odbioru Towaru) możliwych do wykrycia w wyniku normalnych (w ocenie Sprzedawcy) oględzin Towaru uznaje się, że zaakceptował stan Towaru i nie zgłasza żadnych do niego zastrzeżeń; odpowiedzialność za nieprawidłowości możliwe do wykrycia, oparta na dowolnej podstawie prawnej, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, jest wyłączona.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, na każdym etapie realizacji umowy z Przedsiębiorcą, do podwyższania ceny Towaru lub usługi, w przypadku zaistnienia przyczyn/y do podwyższenia ceny niezależnych od Sprzedawcy – np.: podwyższenia cła – o wartość wskazaną przez Sprzedawcę, a Przedsiębiorca będzie związany nową, wyższą ceną.
 14. Ze względu na konsekwencje wywołane zagrożeniem wirusowym (w szczególności koronawirusem SARS-CoV-2) oraz sytuację na rynku towarów dostarczanych przez dostawcę/-ów Sprzedawcy do wykonania umowy (która skutkuje m.in. ich brakiem lub wydłużonym terminem oczekiwania na ich dostarczenie) w Polsce, Europie i na świecie, oraz powiązane z tym trudności w terminowej realizacji umów przez Sprzedawcę, Sprzedawca oświadcza, że nie może zagwarantować realizacji umowy w terminie, co Przedsiębiorca zawierający umowę ze Sprzedawcą przyjmuje do wiadomości i godzi się na to; termin realizacji umowy może (ale nie musi) ulec wydłużeniu o czas wskazany przez Sprzedawcę, co zawierający umowę ze Sprzedawcą uwzględnia przy zawarciu umowy; Sprzedawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności (bez względu na podstawę prawną roszczenia) za niezrealizowanie umowy w terminie planowanym, w szczególności z przyczyn wskazanych powyżej. Sprzedawca razem ze swoimi partnerami, podejmuje starania celem zrealizowania każdej umowy w planowanym terminie.

§ 9 Gwarancja

 1. Towar sprzedawany przez Sprzedawcę może być objęty gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu o gwarancji są informacjami o gwarancji producenta na Towar (nie Sprzedawcy).
 3. W wypadku Towaru objętego gwarancją producenta Towaru, informacja dotycząca istnienia takiej gwarancji i jej treści może być prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pisemnie na adres: ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa). Kupujący może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  Adres, na który należy dokonać zwrotu Towaru: DTW Logistics – LeDuvel, ul. Sochaczewska 98C, 05-870 Błonie-Wieś.
  Kupujący proszony jest o zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniami w transporcie.
 6. Koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie przesyła Kupującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. 9.1 o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowyi przyjął to do wiadomości;
  2. 9.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. 9.3 w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. 9.4 w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. 9.5 w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. 9.6 w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. 9.7 w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  8. 9.8 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. 9.9 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. 9.10 zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. 9.12 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta

§ 11 Usługi nieodpłatne

O ile regulacje §7 rozdz. II nie stanowią inaczej zastosowanie mają, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, postanowienia niniejszego paragrafu:

 1. Sprzedawca na rzecz Klientów świadczy drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. 1.1 Formularz kontaktowy;
  2. 1.2 Newsletter;
  3. 1.3 Powiadom o dostępności;
  4. 1.4 Zapytaj o produkt;
  5. 1.5 Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w ramach Konta Klienta wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o nowych Towarach, aktualnych promocjach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę tylko do Klientów, którzy zamówili subskrypcję Newslettera.
  Zamówić subskrypcję Newslettera można podczas m.in. zakładania Konta Klienta – poprzez wprowadzenie swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  Każdy Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego u dołu każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 5. Usługa nieodpłatna Powiadom o dostępności polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientowi wysłania za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu prośby o przesłanie przez Sprzedawcę jednorazowego powiadomienia na adres e-mail wskazany przez Klienta, gdy produkt wskazany przez Klienta, będzie dostępny w Sklepie. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Powiadom o dostępności, możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z usługi zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego konta w ramach Sklepu Internetowego, w tym Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta / zaprzestania Prowadzenia Konta Klienta. Sprzedawca realizuje to żądanie w terminie maksymalnie 14 dni od zgłoszenia. Dodatkowo, Klient ma możliwość samodzielnego usunięcia Konta Klienta, wybierający w tym celu odpowiedni przycisk, zamieszczony w ramach Konta Klienta.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku wykorzystywania dostępu do działania na szkodę Sprzedawcy (tj. reklamowania działalności innego przedsiębiorcy; zamieszczania treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd), jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności w odpowiedzi na próby Klienta przełamywania zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca – z zastrzeżeniem §7 rozdz. II – mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień §11 ust. 11 i 12 Regulaminu.
 10. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego pisemnego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. Dodatkowo, Klient ma możliwość samodzielnego usunięcia Konta Klienta, wybierający w tym celu odpowiedni przycisk, zamieszczony w ramach Konta Klienta.
 11. Sprzedawca, z zastrzeżeniem postanowień §7 rozdz. II, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczono w Załączniku do Regulaminu „Polityka prywatności”.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca informuje Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są procedowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu lub zmieniony Regulamin. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zawiadamia o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10-12 Regulaminu.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin może być przyjęty przez Klienta jedynie bez zastrzeżeń.
 7. Nie skorzystanie przez Sprzedawcę z jakiegokolwiek prawa wynikającego z naruszenia warunków umownych przez Klienta nie może być interpretowane, jako zrzeczenie się takiego prawa.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2023 r.

 

Załącznik: Polityka prywatności